حذف همه
جو پوست کنده 900 گرم بوته سبز
جو پوست کنده 900 گرم بوته سبز
6,037تومان
افزودن به سبد خرید
نخود فله
نخود فله
12,400تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
نخود درشت 900 گرم لطیفی
نخود درشت 900 گرم لطیفی
12,650تومان
افزودن به سبد خرید
مخلوط نخود و لوبیا 900 گرم لطیفی
مخلوط نخود و لوبیا 900 گرم لطیفی
18,400تومان
افزودن به سبد خرید
نخود 900 گرم گلستان
نخود 900 گرم گلستان
18,900تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سفید 900 گرم بوته سبز
لوبیا سفید 900 گرم بوته سبز
20,400تومان
افزودن به سبد خرید
لپه باقلا 800 گرم لطیفی
لپه باقلا 800 گرم لطیفی
21,000تومان
افزودن به سبد خرید
ماش بسته بندی
ماش بسته بندی
21,200تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سفید 900 گرم لطیفی
لوبیا سفید 900 گرم لطیفی
21,275تومان
افزودن به سبد خرید
ماش 900 گرم لطیفی
ماش 900 گرم لطیفی
21,850تومان
افزودن به سبد خرید
عدس فله
عدس فله
22,800تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرم گلستان
مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرم گلستان
22,900تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی لطیفی
لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی لطیفی
23,000تومان
افزودن به سبد خرید
عدس 900 گرم لطیفی
عدس 900 گرم لطیفی
23,000تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا عروس 700 گرمی زردانه چین
لوبیا عروس 700 گرمی زردانه چین
26,000 تومان
24,000تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی 900 گرم لطیفی
لوبیا چیتی 900 گرم لطیفی
24,725تومان
افزودن به سبد خرید
دال عدس 900 گرمی لطیفی
دال عدس 900 گرمی لطیفی
24,725تومان
افزودن به سبد خرید
ماش 900 گرم گلستان
ماش 900 گرم گلستان
26,900 تومان
26,700تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی فله
لوبیا چیتی فله
26,900تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
لوبیا قرمز 900 گرم لطیفی
لوبیا قرمز 900 گرم لطیفی
27,000تومان
افزودن به سبد خرید
لپه 900 گرم لطیفی
لپه 900 گرم لطیفی
28,750تومان
افزودن به سبد خرید
لپه فله
لپه فله
29,250تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
لوبیا سفید 900 گرم گلستان
لوبیا سفید 900 گرم گلستان
30,900 تومان
29,500تومان
افزودن به سبد خرید
عدس 900 گرم گلستان
عدس 900 گرم گلستان
32,900 تومان
31,700تومان
افزودن به سبد خرید
لپه 900 گرم گلستان
لپه 900 گرم گلستان
36,900 تومان
32,800تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا قرمز 900 گرم گلستان
لوبیا قرمز 900 گرم گلستان
38,900 تومان
37,300تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی 900 گرم گلستان
لوبیا چیتی 900 گرم گلستان
38,900 تومان
37,300تومان
افزودن به سبد خرید