حذف همه
فلافل منجمد 500 گرم تک بیز
فلافل منجمد 500 گرم تک بیز
8,400تومان
افزودن به سبد خرید
چیز برگر خمیرآوران
چیز برگر خمیرآوران
14,100 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل سرخ شده منجمد 500 گرم لومان
فلافل سرخ شده منجمد 500 گرم لومان
10,300تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر هلندی گوشت قرمز 30 درصد 5 عددی 500 گرم کاله
همبرگر هلندی گوشت قرمز 30 درصد 5 عددی 500 گرم کاله
11,500تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 400 گرم گوشتیران
فلافل منجمد 400 گرم گوشتیران
14,000 تومان
11,500تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 13عددی 330 گرم پمینا کاله
فلافل منجمد 13عددی 330 گرم پمینا کاله
14,500 تومان
11,700تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت سیب زمینی 350 گرم ب.آ
کراکت سیب زمینی 350 گرم ب.آ
14,400 تومان
13,300تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد پخته شده 450 گرم نوپرو
فلافل منجمد پخته شده 450 گرم نوپرو
15,600 تومان
13,600تومان
افزودن به سبد خرید
بادمجان سرخ شده 400 گرم کاله
بادمجان سرخ شده 400 گرم کاله
14,800 تومان
14,300تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت سیب زمینی 390 گرم پمینا کاله
کراکت سیب زمینی 390 گرم پمینا کاله
14,500تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل پنیری منجمد 13 عددی 330 گرم پمینا کاله
فلافل پنیری منجمد 13 عددی 330 گرم پمینا کاله
15,000تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ ستاره ای 250 گرمی مارین
ناگت مرغ ستاره ای 250 گرمی مارین
16,800 تومان
15,700تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت قارچ و مرغ 250 گرم مارین
ناگت قارچ و مرغ 250 گرم مارین
17,000 تومان
15,900تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرم گوشتیران
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرم گوشتیران
17,850 تومان
16,200تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 1000 گرم تک بیز
فلافل منجمد 1000 گرم تک بیز
17,000تومان
افزودن به سبد خرید
سیب زمینی منجمد 750 گرم پمینا کاله
سیب زمینی منجمد 750 گرم پمینا کاله
18,950 تومان
18,000تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 450 گرم ب.آ
فلافل منجمد 450 گرم ب.آ
19,900 تومان
18,700تومان
افزودن به سبد خرید
کوکو سیب زمینی 450 گرم ب.آ
کوکو سیب زمینی 450 گرم ب.آ
20,800 تومان
18,900تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ خانواده 380 گرم گوشتیران
ناگت مرغ خانواده 380 گرم گوشتیران
21,356 تومان
19,300تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ 300 گرم کاله
ناگت مرغ 300 گرم کاله
22,500 تومان
19,500تومان
افزودن به سبد خرید
سمبوسه گوشت 450 گرم  پمینا کاله
سمبوسه گوشت 450 گرم پمینا کاله
22,500تومان
افزودن به سبد خرید
شامی کباب گوشت 55 درصد 450 گرم ب.آ
شامی کباب گوشت 55 درصد 450 گرم ب.آ
24,900 تومان
23,400تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل 1000 گرم من
فلافل 1000 گرم من
25,000 تومان
23,600تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا مخلوط 1 عددی 350 گرم پمینا کاله
پیتزا مخلوط 1 عددی 350 گرم پمینا کاله
26,900تومان
افزودن به سبد خرید
کتف و بال زعفرانی 800 گرم ب.آ
کتف و بال زعفرانی 800 گرم ب.آ
28,600 تومان
27,000تومان
افزودن به سبد خرید
برگر مرغ 70 درصد 450 گرم ب.آ
برگر مرغ 70 درصد 450 گرم ب.آ
31,600 تومان
28,600تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت مرغ و پنیر 390 گرمی پمینا کاله
کراکت مرغ و پنیر 390 گرمی پمینا کاله
31,000 تومان
29,000تومان
افزودن به سبد خرید
فیله مرغ سوخاری 400 گرم پمینا کاله
فیله مرغ سوخاری 400 گرم پمینا کاله
33,500 تومان
29,600تومان
افزودن به سبد خرید
کباب لقمه 70% گوشت 360 گرم ب.آ
کباب لقمه 70% گوشت 360 گرم ب.آ
32,900 تومان
31,000تومان
افزودن به سبد خرید
کوردن بلو کلاسیک 3 عددی 450 گرم پمینا کاله
کوردن بلو کلاسیک 3 عددی 450 گرم پمینا کاله
36,500 تومان
31,700تومان
افزودن به سبد خرید
مرغ کنتاکی سوخاری 450 گرم ب.آ
مرغ کنتاکی سوخاری 450 گرم ب.آ
33,900 تومان
32,000تومان
افزودن به سبد خرید
کتف و بال زعفرانی 800 گرم پمینا کاله
کتف و بال زعفرانی 800 گرم پمینا کاله
32,200تومان
افزودن به سبد خرید
کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ 400 گرم پمینا کاله
کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ 400 گرم پمینا کاله
36,800 تومان
32,500تومان
افزودن به سبد خرید
کباب ترکی گوشت با سبزیجات 400 گرم پمینا کاله
کباب ترکی گوشت با سبزیجات 400 گرم پمینا کاله
36,800 تومان
33,500تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت 5 عددی گوشتیران
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت 5 عددی گوشتیران
35,100 تومان
33,800تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ 500 گرم مارین
ناگت مرغ 500 گرم مارین
38,000 تومان
34,000تومان
افزودن به سبد خرید
شنیسل سینه مرغ 540 گرم پمینا کاله
شنیسل سینه مرغ 540 گرم پمینا کاله
36,000 تومان
34,500تومان
افزودن به سبد خرید
کباب لقمه گوشت کاله
کباب لقمه گوشت کاله
34,500تومان
افزودن به سبد خرید
کوردن بلو نیمه پخته 500 گرم مارین
کوردن بلو نیمه پخته 500 گرم مارین
39,000 تومان
36,500تومان
افزودن به سبد خرید
کباب لقمه 70% گوشت قرمز 9عددی 450 گرم گوشتیران
کباب لقمه 70% گوشت قرمز 9عددی 450 گرم گوشتیران
40,770 تومان
37,600تومان
افزودن به سبد خرید