حذف همه
زیتون سبز شور با هسته تکنفره 85 گرم مهراد
زیتون سبز شور با هسته تکنفره 85 گرم مهراد
4,100تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور بی هسته تکنفره 85 گرم مهراد
زیتون سبز شور بی هسته تکنفره 85 گرم مهراد
5,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده تک نفره 75 گرم مهراد
زیتون پرورده تک نفره 75 گرم مهراد
6,300تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده شیشه ای 230 گرم مهراد
زیتون پرورده شیشه ای 230 گرم مهراد
20,400 تومان
19,800تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون با هسته 650 گرم سفید رود
زیتون با هسته 650 گرم سفید رود
22,550تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 500 گرم مهراد
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 500 گرم مهراد
27,500 تومان
27,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز اسلایس 500 گرم مهراد
زیتون سبز اسلایس 500 گرم مهراد
28,160 تومان
27,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور درشت با هسته 680 گرم بیژن
زیتون شور درشت با هسته 680 گرم بیژن
36,000 تومان
27,800تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور متوسط با هسته شیشه ای 650 گرم بدر
زیتون سبز شور متوسط با هسته شیشه ای 650 گرم بدر
32,000 تومان
28,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 680 گرم دلپذیر
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 680 گرم دلپذیر
30,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور بدون هسته شیشه ای 500 گرم مهراد
زیتون سبز شور بدون هسته شیشه ای 500 گرم مهراد
31,000 تومان
30,700تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور با هسته 680 گرم درشت تک
زیتون شور با هسته 680 گرم درشت تک
40,000 تومان
31,500تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده شیشه ای 480 گرم مهراد
زیتون پرورده شیشه ای 480 گرم مهراد
34,400 تومان
33,600تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز فرآینده شده ویژه 590 گرم طراوت
زیتون سبز فرآینده شده ویژه 590 گرم طراوت
35,000 تومان
33,800تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون بدون هسته درشت  650 گرم سفید رود
زیتون بدون هسته درشت 650 گرم سفید رود
36,000تومان
افزودن به سبد خرید
شور زیتون بدون هسته 560 گرم طراوت
شور زیتون بدون هسته 560 گرم طراوت
39,000 تومان
37,800تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور خیلی درشت مهرام
زیتون شور خیلی درشت مهرام
39,000 تومان
38,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور بی هسته 630 گرم بدر
زیتون شور بی هسته 630 گرم بدر
42,000 تومان
38,200تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون با هسته 680 گرم فله
زیتون با هسته 680 گرم فله
39,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده 500 گرم یه دونه دیگه
زیتون پرورده 500 گرم یه دونه دیگه
48,000 تومان
40,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور بدون هسته شیشه ای 660 گرم OAB
زیتون سبز شور بدون هسته شیشه ای 660 گرم OAB
44,000 تومان
41,400تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور با هسته OAB
زیتون شور با هسته OAB
44,000 تومان
41,400تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور اسلایس شده OAB
زیتون شور اسلایس شده OAB
44,000 تومان
42,500تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 950 گرم مهراد
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 950 گرم مهراد
46,300 تومان
44,700تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز بی هسته 950 گرم مهراد
زیتون سبز بی هسته 950 گرم مهراد
51,900 تومان
51,300تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور با مغز بادام 500 گرم بایوبیت
زیتون شور با مغز بادام 500 گرم بایوبیت
62,000 تومان
60,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور سوپر 1500 گرم شیشه ای اسکیوتک
زیتون شور سوپر 1500 گرم شیشه ای اسکیوتک
74,520 تومان
61,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده شیشه ای 1000 گرم مهراد
زیتون پرورده شیشه ای 1000 گرم مهراد
63,200 تومان
62,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز کبابی بدون هسته 500 گرم بایوبیت
زیتون سبز کبابی بدون هسته 500 گرم بایوبیت
69,000 تومان
65,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سیاه اسلایس حلب
زیتون سیاه اسلایس حلب
272,000تومان
افزودن به سبد خرید